Videó

Az Országút – művészet, tudomány, közélet csatorna videója
Keresés a honlapon:


,,Téged a fiad tett íróvá’’ – Csender Levente könyvbemutatójáról (Tankó Andrea)

A 10. Ko­lozsvári Ma­gyar Na­pok ke­retében a számos esemény egyi­keként az E-MIL szer­vezésében ve­het­tek részt az érdeklődők Csender Levente A különleges Meditittimó kalandjai című könyvének be­mu­tatóján az Élet­fa Családsegítő Egyesület székházánál.

A beszélgetés kötet­len volt a létrejövő családias légkörnek és mély, őszin­te szerzői-il­lusztrátori meg­nyi­lat­kozások­nak köszönhetően is.

A beszélgetés mo­derátora De­me­ter Zsu­zsa volt, aki fel­ve­zetőjében hangsúly­oz­ta, hogy az iro­da­lom­nak eb­ben a közeg­ben és formában valóban tétje van, azon­ban tu­da­to­san tágítot­ta a pers­pektívát az iro­dal­mi kérdése­ken túlra, ki­fejt­ve, hogy a mű a szülőségre, az önis­me­ret kérdésére is erőtel­je­sen fókuszál, rákérdez. De­me­ter Zsu­zsa véleménye sze­rint a könyv továbbá mint­egy segítség ab­ban, hogy az em­ber meg­találhas­sa min­den gye­rek­hez illő na­gyon sajátos kul­csot.

Tovább az eirodalom.ro cikkére >>>

  
  

Megjelent: 2019-10-08 12:00:00

 


Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.