Videó

Százados Ábel kapta a legígéretesebb fiatal filmes díját Cannes-ban
Az M2 Petőfi TV videója
Keresés a honlapon:


Partnereink:

KUK (kuk.hu)

 

Magvető (kiadok.lira.hu)

 

DOSZ (www.dosz.hu)

 

Marik Álmos: Megszállottan egyetlen szerző nyomában? (Értékelő bekezdések Kántás Balázs Paul Celan-tanulmányairól)

 

Megszállottan egyetlen szerző nyomában?

 

Értékelő bekezdések Kántás Balázs Paul Celan-tanulmányairól

 

 

Kántás Balázs egyike azon fiatal kortárs magyar irodalomtörténészeknek, akik úgy látszik, következetesen, már-már mániákusan kitartanak egy szerző / kutatási téma mellett, s akik többéves munkát szentelnek annak, hogy a választott szerző életművét egyre jobban, egyre mélyebb részletekbe merülve megismerjék. Kántás már 2010 óta elmélyülten tanulmányozza Paul Celan költői életművét, melyről több kisebb-nagyobb tanulmánykötetet publikált, a magyar Celan-recepciót számos értékes fejezettel gazdagítva.

Első szakkönyvében, a még 2010-ben megjelent A magába zárt vers című kismonográfiában Paul Celan költészetéről, annak fordíthatóságáról és magyarországi recepciójáról értekezik. Ezt követte egy elmélyült irodalomelméleti tanulmány, A közvetlenség illúziója, majd egy rövid műhelytanulmány-féleség a líraesztétika témaköréből, irodalom- és művészettudomány határterületeiről, A szépség aktualizálása Paul Celan kései költészetében. Ezek után jelent meg a Z-füzetek sorozatában hét Celan-vers életműkeresztmetszet-szerű értelmezése (Az elhallgatás poétikája), vékony könyv formájában. Eredeti irodalomtudományi eszmefuttatás a magyarországi szellemtudományos talajon. Majd következett A lélegzetkristály feltörése, Hans-Georg Gadamer méltán híres interpretációja után (magyar nyelven) talán egyedülálló értelmezési kísérlet a XX. századi európai líra egyik legjelentősebb versfüzéréhez, még ha az értelmezés nem titkoltan nagymértékben támaszkodik is a nagy német filozófus szavaira. Jelentésvadászat – a fiatal irodalmár, mint valami irodalomtörténeti bűnügyi nyomozó, egy rövidke tanulmánykötet erejéig Paul Celan (lírai) szóösszetételeinek nyomába ered, melyek e költészet újszerűségének egyik alapját adják. Ezek után nem átall rövid időn belül előállni egy három tanulmányból álló gyűjteménnyell, melyből egy a narrativitás jelenlétét, illetve annak hiányát vizsgálja Paul Celan korai és kései költészetén belül, egy Paul Celan Meridián című esszé-előadását értelmezi szövegközeli olvasatban, a close reading eszköztárával, mint művészetelméleti manifesztumot, ugyancsak irodalomtudomány és esztétika határterületén helyezve el magát, egy pedig Celan utolsó verseit, utolsó ismert költői megnyilatkozásait vizsgálva kutatja az őrület esztéitikáját az immár az öngyilkosság határán álló költő szövegeiben (A nyelvrács áttörése).

Ezek után jelent meg nem sokkal kismonográfia formájában, kibővítve a Paul Celan költészetét és a közvetettség-közvetlenség problémakörét elemző, a valamikor Országos Tudományos Diákköri Konferencián első helyezést elért tanulmány ismét (Túl a médiumokon – Paul Celan költészetének mediális aspektusai). Végül az egészen közeli múltban látott napvilágot egy rövidke tanulmánykötet, mely a Holokauszt traumáját és a zsidó identitás ellentmondásait vizsgálja (Hamuból poézis), invenciózus módon vetve fel az egyetemes zsidóság lehetőségét a zsidó identitás trauma által örökre meghatározott partikuláris szempontjain túl. Ezt követte két, mindössze 24-24 oldalas rövidke, ám angol nyelven publikált tanulmánykötet, egyik a Paul Celan költészetének mediális aspektusait vizsgáló tanulmány angol változata (The Illusion of Immediacy – Medial Aspects of Paul Celan’s Poetry), illetve a vers fordíthatóságát Paul Celan költeményeinek angol fordításain keresztül vizsgáló műhelytanulmány (Lost Words – An Essay on Translatability in the Mirror of Paul Celan’s Poetry). Megemlíthető persze, hogy a medialitást vizsgáló tanulmány angolul korábban is napvilágot látott a szerző mestere, Géher István professzor emlékére publikált rövid angol nyelvű tanulmánykötetben (Masoaics – Studies of Literature in English in Memory of Prof. Dr. István Géher). Végül betetőzve, ám minden bizonnyal semmiképp sem befejezve a kutatási folyamatot megjelent a szerző eddigi kutatásait összegző, az eddigi kisebb tanulmánykötetek tartalmát egyszerre újra felhasználó és továbbgondoló, tíz egymástól alapvetően független, egymáshoz mégis szervesen kapcsolódó gyűjteménye, terjedelmét tekintve már-már egy nagydoktori értekezésre emlékeztető tanulmánykötet, végül méltó módon a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával (Nyelv/Rács/Törés).

S ha szóltunk Kántás Balázs irodalomtörténészi munkájának erényeiről, úgy ejtsünk egy-két szót azon szakmai hibákról is, melyekbe a szerző beleesett. Jelen cikk szerzője régóta figyelemmel kíséri a magyarországi Celan-recepció alakulását, éppen ezért mindenképpen feladatának tekinti, hogy megnyilatkozzék róla és annak egyik legfiatalabb, ugyanakkor legtermékenyebb képviselőiről. A Kántás által publikált rövid tanulmánykötetek gyakran tartalmaznak átfedéseket, olykor ugyanazokat a versszövegeket (pl. Fadensonnen, Im Schlangenwagen) látszólag más-más összefüggésrendszerbe helyezve, de ugyanazokkal az érvekkel. A Paul Celan költészetének mediális aspektusairól szóló tanulmány kissé túlzó módon négyszer is publikálásra került, egyszer füzet, egyszer kismonográfia, egyszer angol nyelvű tanulmánykötet, egyszer angol nyelvű könyvfejezet formájában, a benne szereplő kisebb, szeparálható verselemzések egy része pedig példának okáért a szerző rövid verselemzés-kötetében is megjelent. Nem bűn persze, ha egy irodalomtörténész magától „plagizál”, az újra- és utánközlésnek az irodalomtudományban hagyományai vannak, nem biztos azonban, hogy egy huszonéves irodalmárnak el kellene követnie azt a – mondjuk így, szellemtelenséget –, amit idősödő professzorok oly gyakran elkövetnek, nevezetesen, hogy munkásságuk javát már megírták, a meglévő tanulmánykorpuszok egy-egy szeletét pedig időről időre, alkalomnak megfelelően reciklálják. Érdemes lett volna, ha ezek a számos alkalommal újraközölt tanulmányok és tanulmány-részletek esetleg új kontextusban új értelmet nyernek, bővítésre kerülnek, a sokszor elemzett szövegeknek más-más értelmezésilehetőségei is játékba kerülnek, s nem hatja át a Celanról publikált tanulmánykötet-sorozatot egyfajta ismétléskényszer. Ezen felül, habár nem sok helyen, de előfordul olyan is, hogy a szerző merész módon saját fordításban idézi Paul Celan verseit, s lényegében ezeket a fordításokat értelmezi – ha durva félrefordításokat nem is, pontatlanságokat azonban esetenként tartalmaznak. Ezeket sem ártott volna javítani példának okáért az apró tanulmányköteteknél sokkal impozánsabb Nyelv / Rács / Törés című tanulmánykötet szerkesztése folyamán, nem pedig változatlan formában a korábban publikált szövegeket utánközölni (gondolok itt példának okáért a Holokauszt traumáját elemző tanulmányban a Celan jeruzsálemi útja során írt versek magyar fordításaira és értelmezéseire). A szerző emellett némely helyen mintha az interpretáció önkényének hibájába esne – nem feltétlenül meggyőző például az a Celan-hatás, melyet Kántás kimutatni igyekszik a kortárs magyar költői középnemzedék három jeles tagjának, Jász Attilának, Schein Gábornak és G. István Lászlónak a lírájában. A párhuzam inkább intuitív, mint filológiailag megalapozott, a tanulmányszöveg pedig inkább problémafelvető, kérdéseket nyitva hagyó esszének, semmint megalapozott tanulmánynak tűnik. Ezek a megjegyzések persze, ha a Paul Celanról az elmúlt években Kántás által közölt tanulmányok összességét tekintjük, akár apróságoknak is hathatnak, a figyelmet azonban mégsem kerülik el, s mindenképpen olyan hibák, melyekre jobbító szándékkal fel kell hívni az értelmező figyelmét-

Kevés olyan kortárs irodalomtörténész van, aki ennyire elhivatottan térne vissza újra és újra választott kutatási témájához. Ugyan vádolhatjuk a szerzőt a fent már említett értelmezői ismétléskényszerrel, mégis úgy vélem, a folyamatos visszatérés segíthet abban, hogy a választott témát mindig újabb és újabb összefüggések keretében lássuk. Kántás Balázs sem hagyja abba az értelmezést egy meghatározott helyen, inkább a hermenutikai kör szellemében mindig a forráshoz, a kiindulóponthoz tér vissza, hogy onnét ismét elindulva messzebbre és messzebbre jusson. Egy ígéretes irodalomtörténészi pálya kezdete, amit eddig közreadott Paul Celan költészetéről, a neki felróható hibákkal együtt. Ha több irodalmár követné ezt a tendenciát, egy adott külföldi szerző és / vagy életmű mások országbeli (jelen esetben magyarországi) recepciója is hamarabb közelíthetne a teljesség felé.

 

 

 

Kántás Balázs Paul Celanról munkásságáról publikált tanulmányköteteinek bibliográfiája:

 

- Nyelv / Rács / Törés: Közelítések Paul Celan költészetéhez, Budapest, Fiatal Írók Szövetsége-Ráció Kiadó, 2013. 280 p. (FISZ Minerva-könyvek 4.) (ISBN: 9789637043550)

 

- Paul Celan költészetének magyar recepciója és lehetséges hatása a kortárs magyar középnemzedék költőire, Dunaharaszti, Nap Alapítvány, 2013. 22 p. (ISBN: 9786155336055)

 

- Lost Words: An Essay on Translatability in the Mirror of Paul Celan’s Poetry, Dunaharaszti, NAP Alapítvány, 2013. 24 p. (ISBN: 9786155366017)

 

- The Illusion of Immediacy: Medial Aspects of Paul Celan’s Poetry, Dunaharaszti, NAP Alapítvány, 2013. 24 p. (ISBN: 9786155366024)

 

- Hamuból Poézis: A Holokauszt traumája Paul Celan költészetében, Dunaharaszti, NAP Alapítvány, 2013. 42 p. (ISBN: 9786155366000)

 

- Túl a médiumokon: Paul Celan költészetének mediális aspektusai, Budapest, Uránusz Kiadó, 2012. 112 p. (Uránusz-könyvek 30.) (ISBN: 1418-3005)

 

- Mosaics: Studies of Literature in English in Memory of Prof. Dr. István Géher Dunaharaszti: NAP Alapítvány, 2012. 50 p. (ISBN: 9789637050666)

 

- Jelentésvadászat: Paul Celan szokatlan szóösszetételeinek vizsgálata, Dunaharaszti, NAP Alapítvány, 40 p. (Irodalomtudományi Füzetek 3.) (ISBN: 9789637050824)

 

- A nyelvrács áttörése: Tanulmányok Paul Celan költészetéről, Dunaharaszti, NAP Alapítvány, 2012. 50 p. (Irodalomtudományi Füzetek 4.) (ISBN: 9689637050855)

 

- Az elhallgatás poétikája: Paul Celan-versek elemzései, Budapest, Ezredvég Alapítvány, 2011. 52 p. (Z-füzetek 138.) (ISBN: 9789630817127)

 

- A közvetlenség illúziója: Utalások a medialitásra Paul Celan költészetében, Dunaharaszti, NAP Alapítvány, 2010. 40 p. (ISBN: 9789637050633)

 

- A szépség aktualizálása Paul Celan kései költészetében, Dunaharaszti, NAP Alapítvány, 2010. 22 p. (ISBN: 9789637050657)

 

- A lélegzetkristály feltörése: Olvasói kommentár Paul Celan Atemkristall című versciklusához, Budapest, Uránusz Kiadó, 2010. 80 p. (Uránusz-könyvek 26.) (ISBN:14183005)

 

- A magába zárt vers: Paul Celan költészete körül, Budapest, Napkút kiadó, 2010. 120 p.
(ISBN: 9789632631141)

  
  
 

Marik Álmos (1982) költő, irodalomkritikus, tanár

 


Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.