Videó

A Kincskereső videója
Keresés a honlapon:


Magén István: Az é terbe ki áltott

 

 

 

 

Az é terbe ki áltott

 

A hold levelei himbálnak a szekrényemben

Tristan Tzara

 

1. Hordozza a szemét rajtatok, kerék rajtatok, háló zuhog, kalapos férfiak minden újságosbódéban, hótulipán és karácsonyfa. Fe r gete g csattan sima ágyékon, tragédia nembeli g árd a, mint a cirkusz, melyet a négyzetméter föld ből kivágtak, erős kezed épít a sz ánt óföldön. Még jobban kiélezett láncok és szíjak, kijelenthetem, hogy véleményem szerint állították fel. Kezeld az álmodat csil lagt a la n éjs zakán, feszesen vetített motorokat teker cseltek, az ellens úly hidat le bo ntj ák, széttet t láb ú hidak készülnek, lo bog ó fejű iránytűk mut a tnak a t öm egbe, sír a lány a felmenetel tilalmáért. Nehezen viselik el a sz üks ég es számításokat és a vég zetet. Egysz er egy dol og mint a na p, kiegészíti az érd em et, rep ülő gépek és forg ástestek csalnak sza bad ak ara tot. Sebbel-lobbal, mint amikor költekezel. Verik a cöl öpöket, és ácsolják a holtte temeket. Víz felet ti jármű ültet zabot szent munkában. Csö vek és zabt enge ralattjárók, nyolcke rék meghajtású ter ep járók és folyómedrek. A küldöttség engedélyezésére való tekintettel bizonyos mértékig. Meg er ő s zak oltá k, elég időt szentelni ennek. Szemben a jéggyárral lekötelezne soraimmal. Ugyanis, ha megfelelő lesz a visszatérés. Ez szég yen, teljes módon arra vetemedett. Laza dolgok, még ott is, hacsak nem. Hosszú dolgokban a fejtegetés kötelező csupán. Mondható a többi előírás is. És dúlá suk el lenére. Felhasználja a város feletti emeleteket. A hidak akaratát aka rom keresztülvinni. Hőemelkedéssel és magas érveréssel járt. Súlytalanabb országok lebegnek a légüres térben. A föld vonzása kis bubo rékokban kellem etlenséget okoz. A súlytalanságban te vagy a legszil árd ab b. Ú t m u tatás született nem bíztató kérdőjelként. Viszonyok kö zött nem folytath atta. Cso dálatos m ódon egyikük ko ronájával. Sőt még tovább megyünk lehető séget nyerni. A sovány angyalok közös vezetés alá kerültek. Soványan él és rokonszenvezik, könnyebb vele küzdeni.

2. Megértet ték az informáci ók áramlásá nak lé n y e gét. Megengedhető-e asszonyok, gyerekek és öregek küzdése. Élt egyszer eg y embe rekb ől összerakott, ki válogatott próf éta. A körzet függőlegességi parancsnoka volt a háborúban. Datolya kedve, azért kerültem el a pr óféták s orsát négyze tszerű szárnyaimmal. Sugárban álltak a jegyzetek, készek voltunk megszületni. A csatornától messze magasra csaptak az érzelmek. Még csak fokozódott, amikor az utánam következ ő. Felszívódott a hajszálcsöveken. Ottlétük idején megismerkedett és előmozdította. Volt az üzlethelységek ben v alamily en kör. Volt hadse re g tuda t halo ttak szőrével. Él ve elé getet t gyer ek ek, és sokk erekű gőzgépek, és gömb alakú mikrosütők. Akkor májusban zajlott a természetszállítók versenye. És a csütö rtököt a levelek hozták, és gazdagon megaj ándékoztak. A világ lengett, és ünnepélyességet színlelt, és a teherautók száguldoztak. Némel yek szomjú hoztak a síkság mentén. Sajnos ez alkalommal elmentek, és sosem tudtam meg mi történt. A mesteremberek ügyes magyar karadforgatók voltak. Ez utóbbi egy évszázad alatt százezer kilométerrel nőtt. Aki a sátrat oltalmazta a mohácsi ütközetben, erejét összes zedte és hangosan felelt. A zászló elveszett volna, ha szívében féltékenys ég támad.

3. Megbújtak a magasföld módjára felhalmozott földrétegek. Az irodákból kirohanó lányok egy (…) nevű magyar királyt emlegettek. A hamu a hátára vette az ellenséget, és szórta egyenesen. Felkeltette a félelmet, és beszámolt arról, hogy repül. A városból látták a part közelében lévő azonosítatlan hajót. A házak között a kertek kapujában muskéta puskák vannak. A nép barátságos, kedveskedő szóval kimutatja szívességét. Megsajnálva őket rögtön ökröt, gulyáslevest, fokhagymás sültet adott neki. Árok szélén szerelgette gázlánggal világító lámpáját. A legszeb b harapás belekavargatva az erdők ketr ec ébe. A vadtücskök ciripelve ál ltak a ró kalyuk szélén. M i l esz, ha majd átnyálaz zák a le xik on okat, és a tündöklő sebhelyeket. Fényt ve t a test, mint a repkedő dará zs. Megöl a korty pálinka, mellyel nyelved köszörü löd kúriád udvarán. Míg el nem kopnak a napok a hátam mögött. És az elmosódott templomok könnye.

4. Megtanulta a törvényt a barlanglakásokban, ahol a rokonok elszakadva éltek, Megnézte a bordó színű nagymamákat, és mindjárt meg is ette őket. Hallgatta a maratoni futókat, akik olyan hangon futottak, mint a gőzkalapács. Olyan han gjuk volt, mint a katonáknak, mikor taszigálják őket. Ott is maradtak, hogy talá lkozzanak egymás pillantásával. Egy szénatom rohant át a szobán, a kutyát üld özte. Az asztal hosszú lábai, bizonyos számú szénatom bejövetele után ala cson ynak bizonyultak. A testére írták a parancsot, bökdösték, hogy visszamásszon a szo bájába, ahol Évike combjait összeszorítva ült. Biztos, mondta, hogy ezt az ór iási barna foltot nem viszi el senki. A katonák benyomultak az alacsony barlangl akásokba. Lehorgasztotta a fejét, villát vett a kezébe, és dióhéjat dobált. A nyúl ak kiabálta, semhogy szövetségeseiknek jeleztek volna. A hosszúfejű egerek ét elüket félre tólva kajabáltak. Azt hitték, hogy ha hazudnak, egyedül többre me nnek. A nyelvüket belenyomták egy tál ba, ahol egy kislány játszadozott a kuty ájával.

5. Azt akarták tudni, ki az, akinek ilyen kutyája van. A kis lány m agas v olt, kerek arcú és hontalan, a homl o kán csil logó betű kkel. A szarvai szőrőstűl bőrőstűl benn voltak az üzlet h el ységben. A kutya megköszörülte a torkát, és tovább ás ta a gödr öt. A logikai műveletek hasonlítottak a virágokhoz, a kislány szagol g a t ta őket. Vastag nyelve volt, elmondta, hogy fikciókat g yár t. A kutya nem volt nyulánk. A kutya kiverte őket, majd visszajött, mielőtt még elment volna. Az uj emeleti szobák egyikében lévő írógépen pötyögtetett. A falról lek apart pe né szgombákat kente. Kiűzöm magamból, mert meg kell találnom az t, amire kén erítenek. Áhitattal kérem megmutatásomat. Nevelek és gyön yö r ködve. L a khelye az emlékezet. A hasnyálmirigy szempontjából kivezető csővel.

6. Visszavonultan vették igénybe. Jogos panasz, összeesküvés, népirtó munka. Dallam az utolsó percben. Rizsszemekre írott végrendelet. A kertből b eszűrődő szimbolikus bűncselekmény. E l éget tek tízb ől kilencet. Ne héz s égek á rán lefejezték. Vágjátok le az ő fejét is, mondta, mert mindezen felül az ifjúság ne velésével is foglalkozott. Szép álmokat nektek, nektek is, mondta. Feltünően bízom az ellenőrizhetetlen hírekben. Aggodalmaskodókat vettek őrizetbe. Jóind ul atú fogadtatással. Senki nem ad kölcsön. Szabad gyakorlás évszázadokon át. Dü löngélő egér. Humoros, egyoldalú, túlzott társalgás. Mielőtt még felvenné, kita p ossa. Kitaposott, primitív tekintettel nem hagyja magára. A nyúlós szag, azért jutott a légc s őbe. Így beszél az emb erek között ál lva. Nem meri, fél ma gától. Békés helyen rejtegeti a fejét. A bizonytalan test felnevet. Képessége a fogyat éko sság. A kutyák délre szállnak, vagy fordítva. Vallásosságban ugyanis éppúgy, mi n t bármely istentelen. A kivégzést követően szavanként tesszük közzé. Kötün k üz letet, pedig nem azt kell tennünk. Néhány nap múlva már a bűntudata is valószínűt len.

7. A bicskájukkal ujjukat megsértették, és elégedetlenkedtek. A nap szombaton sütött újra. Nem lett volna olyan kellemes és megközelíthető. Nem hiszem, hog y t úl zottan életre lehetne kelteni. A női test ölelésében ennyi a bonyodalom. A s z é p lábú sétára indult. Egy tévútra terelt üres írógép miatt. A mai kibaszás büszke és alázatos. A talpa alatt a szörnyű súly. Szépen sétál, árván, recsegnek a testéhez tartozó csontok. Elájult, mert nem látott mindent, amit láthatott volna. Elront valamit ami kellemetlen. Összefügg az emberek keze, lába és feje.

8. Csak egy kicsit összefüggéstelen.

 

2023. november

 

 

 

  
  

Megjelent: 2023-11-16 20:00:00

 

Magén István (Budapest, 1950), 

 


Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.