Videó

A Kincskereső videója
Keresés a honlapon:


Magén István: Szerkezetek (részlet)

 

 

 

 

Szerkezetek

Részlet

 

14. Az ottani szám os tömeg listájára. Kül önleges alkatrészek az el lenállás. A kérdéses ügyekről az alábbi hat ó s ágoknak. Brutalitásokkal a törvény kezdete óta. Esetek voltak, amikor amúgy. Munkan élkülivé, hogy elt ávozott. Kérd ezősködik neve felől, azt titok fedi. Sze mélyeke t leszűrt kezetek nyilvántartásába.

15. Letartóztatása, sőt. Egymást követően. Erőfe szí téseit már elvitték, (k)óráb(b)an azt helyeselték. A fejleményekben lévő cso mó áttelepülése. Magyar áz atok. Megelégedve. Színlelt ko oprodukciós és kontrollcsoportok. A siketek fölé a múltból. Nyaka morcos, arcát is verték. Kötélen az elmúlt hónap folyamán. Leereszkedtek. A gerl epárt nem egy esetben, vagy galambfiókát. Házasságot kötöt tek, vígoperát léptek a dalárdában.

16. Anyja lapjait vetette. hiszen. Az intézke d ések azt tervezik, a ma szárn ya alatt. A kulisszák m ögött, mini övezetekben. Énekkar holdbéli propagandával. Vid éki pásztor, zenekari hangverseny... Falfehér művészek ünnepelték. Előszobában. Kij elent ésü nk sz ó szer int. Józanság. Hinné, hogy. Kön ny en bele. Az gyakorlat. Elhallgattatva. Máskor nem jövünk ide fel. Ipari szerkezet kettéharapott térben. Páran a buborékban, kihúzza a fiókot, hogy kiemelhessen. Éneket vezényel a tű. Az ipari szerkezet, pallos, fénybuborék. Hogy ne. Ismétel, mászik felfelé, április tizedike van. Őket, ismét lődő, követke zetes, feladat áll előttünk, kisebbség ugye. Átformál. Május 29-én egyna pos. Jóhis z eműséget ebben az ügybe n, összevész vele. Ember számára kötelező, konkrét esetben. Ami a gyermekekre vonatkozik. Ezt követően nem hajlandó visszahozni. A hatlábú fűlakók kisebbike volt.

17. Rob ban tási kísérlet. Elosztotta a világ igazságtalanságát. Illetve igazságtalanul. Előre becsomagolt különítményesek. A küzdelemben érvelés, még jöhet, még gyász. Patronfejű villogtatja a fogát. Akár tetszik. Lázálmában némán. Megtartjuk viharőrzőn, mennek. Véres áld oz atként. Jólelkű bar(át)om. Szemében csodát csap. Tág as lelkét, apadó térdé t. Lö v ésre készen. Fegyv erekkel. Tanú lmány úton, hajóállomáson, halálosan. Mi halunk meg hel yet tetek. A gyakorlatban fájdalom a szárnyban. Rendel kez ések.

18. Parancsnak tart ozik az utóbbi időben, hogy az előző este. Nyugtalanok, gázt urbi nák csúcsidőben. Egy ál talán volt, és megmondják, hogy ki bá ntotta őket kirívó magavise let ével. Szabadelvű pártját rajta keres z tül, magu knak ide küldött titeket. Húz ó dva találta mene kü lését egyre veszély e sebbnek. Akarták meg k ell büntetni. Állítólag lezuhant, egy percig, léghűtést meg vízhűtést, a hátra siklás mesterségét. Összer oncsolták amit a harct ére n rájuk bíztak. Kiirtásának való részvételétől eltekint. Fe le arány ar anyban a viharok belügymin isz tériumában, azonban első sorban. E gyütt kerültek a határ on. Szívélyes elbocsátásának szomsz é d ságában. Abban a hónapban igen sok nép gyűlik, mozgó tudat, pontosan kihegyezett láb, és géppuska majd.

19. És amik or mindezt nem tette meg, kíváncsian várja. Történ etesen irányuló államtit kár okat a dön tések következtében. Figyelmeztették név szer int. Feküdj le az ágyba, és tettesd magad betegnek. Azokban sem, háb orúba sodorta föl dedet, metszd meg a szőlődet, a patizonodat, a sérvedet. Várja, me rt úgy érzi, ugyanezt egy másik kávéházban. Üzlete akkor még nem vol t, 24 órát ad, kínozták szárnyas lelkét, megvallani kívánságait. A készletek hang ulata meg lehet ősen. Fekszenek, nin csenek ab ban, azok köz é tartozónak tekintették, akik megszent előd ne k, azoknak az életkora hasonló lesz a fák életkorához.

20. Megtorlása országos elí téltjeinek főidőben rémképként. Elkérte és elol vasta a sür göny szövegét. Kínozták felszabadításával. Tesz ed ők et az okok okozója ered ményének. Az aki lelkiism eretesen bár mi ly en nyelven. Nem tart j uk viss za, a kifejezésre von atkozik. És az on kívül úgy tűnik, mi nden nek az okát. Lakomára készen od anyújto tta, megadatik. Hüvelyüket elülve. Magas zto s város, térd ére ültette, haját simogatta.

21. Állított fel ifjúsági cipő, gondolkodnak az idők, hogy kielégítse a le gsürg ető bb feladatot. Tud omá nyos mélys égű agilis növekedés . Ál landó felállí tásáról tárulkozó, szűkre szabott bajaira figyelve. Elle nük igaz mozgat ó ja. Ho zz áteszi, hogy még. Megmentése az elhurc olás tól. Akkor már annak tartalmától.

22. Megfelelő menn yi ségű megbeszélt levél. És most botrányos ügyek 2021. sze ptember 22-én. Lezáró aktusként megválasztott, hogy izgassa. Kisebb ellentéteket formailag. Nehéz lesz. Adalékok konzervatív. Munkavégzésre készülve, meg tömeges rokonlá togatás mellett. Az egész föld zaklatja prófétáimat. Üldözőbe vették az átk ot szem közt a síkságon.

23. Úgy rendelkeznek végső nagyság ra. Viselése ügyében. Járult hoz zá rejteget és éhez. Nyilvántartottak. Iparigazolványt okozta k, me g ke resk ed ői eng edélyt. Bevezette az önindítót, a jelek visszaverik a rakétákat, atombomba szárnyak. Még emberi okosságom sincsen. Az ártatlanok völgyében. A nézőpontokat és a hidak felgyúlytását. Vas ag robb an ótölt etb ől, erős. A pusztulás évszázada va n, fegy ver és csók. Nyolc eme letes buborékban.

24. A szárnyai köz ött zsin órral feszesen. Évs zázadok. Pleisz tocén motor jai. Ágyasházában, templomában, kincstárában.

25. Közöttük örökös alapítók és megváltók. Aztán kitöltötték a próféták, a papok és a költők tudásu k szerin t. Hogy elpusztítson és megsemmisítsen.

26. Volt az Úrnak egy Ob ed ne vű prófét ája. Félelem és rettegés hívta Istent.

 

 

  
  

Megjelent: 2023-11-08 20:00:00

 

Magén István (Budapest, 1950), 

 


Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.